İş kazası; işçinin işini yaparken, işine giderken veya işiyle ilgili herhangi bir faaliyeti esnasında geçirdiği kazadır. İş kazası davalarında işverenin kusuru […]
4857 sayılı İş Kanunu madde 22’de çalışma koşullarında esaslı değişiklik düzenlenmiştir. Maddenin metnine bakıldığında; “iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki […]
İş Kanunu anlamında alt işverenden söz edebilmek için şu koşulların bir arada gerçekleşmiş olması gerekmektedir: Asıl işverenin varlığı, İşin işyerinde […]
Yıllık izin süresi, izni hak ettiğiniz tarihteki hizmet sürenize ve 4857 sayılı Kanunun 53. maddesine göre belirlenir. İşyerinizde işe başladığınız […]
4857 Sayılı İş Kanunu’na göre kural olarak; kesin ve sürekli veya geçici ve süreli olarak işyerinin tamamının veya sadece bir […]
Mobbing, basit, günlük çekişmelerden, tartışmalardan ziyade, sistematik şekilde, karşısındakini yok etmeye dönük, kasıtlı hukuka aykırı davranışlardır. Mobbing, ispatı güç bir […]
7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7226 sayılı Kanun”) Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) 24 Mart 2020 tarihli Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul […]
Kısa Çalışma Ödeneği sosyal devlet ilkesinin bir tezahürü olarak İşsizlik Sigortası Kanununda kendisine yer bulmuştur. Ekonomik kriz veya başka zorlayıcı […]
Kısaca Kıdem tazminatı başka bir tabirle yıpranma tazminatıdır ve kendine özgü hukuki niteliği vardır. Kıdem tazminatı, Yargıtay’a göre “işverene ait […]
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesihte sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası ile işe iade davası açabilir. Ancak dava […]